Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Bouwkavel Aalstvoortsestraat / Rogstraat in Herpen 5373

Bouwkavel Aalstvoortsestraat / Rogstraat

5373 Herpen
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Omschrijving

In het centrum van het pittoreske dorpje Herpen ligt een mooi stuk bouwgrond, gelegen op de hoek waar de Rogstraat en de Aalstvoorstestraat kruisen. De bouwkavel is 890 m2 groot.

Herpen is een dorp in Noord-Brabant gelegen tussen Oss en Nijmegen, nabij de rivier de Maas. Het dorp telt ongeveer 2.500 inwoners. De projectlocatie is gelegen in de kern van Herpen op de hoek van de...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

In het centrum van het pittoreske dorpje Herpen ligt een mooi stuk bouwgrond, gelegen op de hoek waar de Rogstraat en de Aalstvoorstestraat kruisen. De bouwkavel is 890 m2 groot.

Herpen is een dorp in Noord-Brabant gelegen tussen Oss en Nijmegen, nabij de rivier de Maas. Het dorp telt ongeveer 2.500 inwoners. De projectlocatie is gelegen in de kern van Herpen op de hoek van de Aalstvoortsestraat en de Rogstraat. De Rogstraat betreft de doorgaande weg door Herpen. De Aalstvoortsestraat kruist de Rogstraat direct ten westen van de kern Herpen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt begint het stedelijk gebied van Herpen ten oosten van deze kruising. Zowel de Rogstraat als de Aalstvoorstestraat kennen een relatief open bebouwingstructuur. Aan beide straten zijn hoofdzakelijk vrijstaande woningen op ruime kavels gesitueerd. Het toevoegen van een woning binnen het projectgebied sluit goed aan op de tegenover liggende woningen. De aan deze wegen gesitueerde woningen worden afgewisseld met groene zones. Ten westen van Herpen liggen de Herpse Bossen, een gebied met onder meer zandverstuivingen, en een agrarisch gebied. Binnen dit landschap bevinden zich enkele agrarische bedrijven en woningen. Aan de westkant wordt dit agrarisch gebied begrenst door de Rijksweg (A50).

BEZIENSWAARDIGHEDEN:
- Precies vóór het stuk bouwgrond staat het mooie St. Sebastiaan Heiligenhuisje. Het Heiligenhuisje is een aan de heilige Sebastiaan gewijd kapelletje bestaande uit een bakstenen zuiltje met aan alle zijden een nisje. In ieder nisje bevindt zich een heiligenbeeldje. Centraal staat het beeld van de heilige Sebastiaan. Het dateert al van vóór 1750 en de heilige werd aangeroepen ter bescherming tegen de pest. Het bevindt zich aan de Rogstraat bij de ingang van het dorp. Het huisje is gerestaureerd in 1939 en in 1994 werd het enkele meters verplaatst. In 2001 onderging het opnieuw een restauratie.
- Bevrijdingsmonument uit 1995, voor de omgekomen Herpenaren en de gevallen bevrijders tijdens de 2e Wereldoorlog.
- Klooster Henricus uit 1896, voormalig klooster van de Franciscanessen uit Veghel.
- Replica van de voormalige dorpspomp uit 1994.
- Sint-Sebastiaankerk van Sint-Sebastiaan en Sint-Huburtus, stammende uit de 15e eeuw.

Voor de volledige bestemmingsplan voorschriften verwijzen we naar het bestemmingsplan .
U kunt ook terecht op ons kantoor waar we graag uitgebreid informeren over voornoemde voorschriften en bestemmingsmogelijkheden.


Bestemmingsplan informatie:
Artikel 19 Wonen - Vrijstaand
19.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van vrijstaande woonhuizen en daarbij behorende bouwwerken;
b. aan-huis-verbonden-beroepen met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 25 m²;
c. alsmede voor detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
d. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden, erven en tuinen.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen
Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in lid 19.1

19.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Per bouwvlak mag niet meer dan één woonhuis worden gebouwd.
c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte in meters' is aangegeven.
d. Kelders zijn toegestaan.

19.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:
a. De goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan 3,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
b. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
c. Kelders zijn uitsluitend toegestaan onder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen. Voor het bouwen van carports gelden de volgende regels:
d. Carports moeten tenminste 1 m achter de voorgevel van de bijbehorende woning worden gebouwd.
e. De bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 m bedragen.

19.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
b. In afwijking van het bepaalde in lid a mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer bedragen dan 1 m.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
d. Op de bouw van carports zijn de regels in lid 19.2.3van toepassing.

19.2.5 Bebouwingspercentage
Ten aanzien van het bebouwingspercentage gelden de volgende regels:
a. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven.

oppervlakte bouwperceel bebouwingspercentage
bouwperceel tot en met 300 m2 55% bouwperceel van 301 tot en met 400 m2 55% voor de oppervlakte tot 300 m2 en 30% over de meerdere oppervlakte bouwperceel van 401 m2 en groter 50% over de oppervlakte tot 400 m2 en 20% over de meerdere oppervlakte met dien verstande, dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, carports en overkappingen buiten het bouwlak niet meer mag bedragen dan 100 m2;

19.3 Specifieke gebruiksregels
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken instrijd met het bestemmingsplan wordt in ieder
geval verstaan:
a. het gebruik van een woonhuis voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf;
c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
d. de opslag van onbruikbare of althans aanhun oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik.
19.4 Afwijken van de gebruiksregels met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
a. van het bepaalde in lid 19.1ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbondenberoep met een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 25 m2 en voor de uitoefening van een in een woonomgeving passende ambachtelijke oflicht-bedrijfsmatige activiteit, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50% gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2 ;
2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in
de parkeerbehoefte;
4. het een activiteit betreft uit of vergelijkbaar met de categorie 1 van de milieuzoneringslijst;
5. geen detailhandel plaatsvindt;
6. de activiteit geen sterk publiekaantrekkende werking heeft;
b. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep, mits:
1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van
de totale bedrijfsvoering;
c. van het bepaalde in lid 19.1ten behoeve van de uitoefening van een bed en breakfast,mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50% gehandhaafd blijft en in ieder geval niet meer dan 2 slaapkamers voor in totaal vier personen voor overnachtingsmogelijkheid worden gebruikt;
2. geen vrijstaande bijgebouwen hiervoor worden gebruikt;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
d. van het verbod vrijstaandebijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
1. bewoning daarvan noodzakelijk is als afhankelijke woonruimte;
2. op het perceel al een woning aanwezig isen op de betreffende woning geen zodanige omgevingsvergunning van kracht is;
3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van belangen van belanghebbenden;
4. de afhankelijke woonruimte binnen de bouwmogelijkheden voor bijgebouwen wordt ingepast en de oppervlakte van het gebouw in ieder geval niet groter is dan 80 m2 ;
5. het bijgebouw is gelegen op een afstand van niet meer dan 40 m van de woning, tenzij op ruimere afstand van de woning eenbestaand bijgebouw is gelegen, dat op relatief eenvoudige wijze geschikt is te maken voor bijwoning en er sprake blijft van een relatie tussen woning en bijgebouw.
e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan, mits:
1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
2. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig wordt benadeeld.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 225.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging In centrum en in bosrijke omgeving Indeling Perceeloppervlakte 890 m² Kadasteroppervlakte 890 m² Kadastrale gegevens Gemeente RAVENSTEIN Sectie G Perceelnummer 1084 Oppervlakte 890 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Bouwkavel Aalstvoortsestraat / Rogstraat, 5373 Herpen

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.